ترجمه Leukopenia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) كمبود گويچه‌ هاي‌ سفيد خون‌ (بط‌ور غير ط‌بيعي‌). می باشد

Leukopenia به چه معناست و Leukopenia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Leukopenia

(ط‌ب‌) كمبود گويچه‌ هاي‌ سفيد خون‌ (بط‌ور غير ط‌بيعي‌). به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) كمبود گويچه‌ هاي‌ سفيد خون‌ (بط‌ور غير ط‌بيعي‌)., ترجمه (ط‌ب‌) كمبود گويچه‌ هاي‌ سفيد خون‌ (بط‌ور غير ط‌بيعي‌)., کلمات شبیه (ط‌ب‌) كمبود گويچه‌ هاي‌ سفيد خون‌ (بط‌ور غير ط‌بيعي‌).
دانلود فایل ها