ترجمه Levirate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازدواج‌ مرد با زن‌ برادر متوفاي‌ خود. می باشد

Levirate به چه معناست و Levirate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Levirate

ازدواج‌ مرد با زن‌ برادر متوفاي‌ خود. به خارجی , ریشه انگلیسی ازدواج‌ مرد با زن‌ برادر متوفاي‌ خود., ترجمه ازدواج‌ مرد با زن‌ برادر متوفاي‌ خود., کلمات شبیه ازدواج‌ مرد با زن‌ برادر متوفاي‌ خود.
دانلود فایل ها