خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31269 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('31269','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31269 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Library به فارسی

ترجمه Library در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتابخانه‌. می باشد

Library به چه معناست و Library یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Library

كتابخانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كتابخانه‌., ترجمه كتابخانه‌., کلمات شبیه كتابخانه‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: