ترجمه Library Software در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرم‌افزار كتابخانه‌اي‌. می باشد

Library Software به چه معناست و Library Software یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Library Software

نرم‌افزار كتابخانه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نرم‌افزار كتابخانه‌اي‌., ترجمه نرم‌افزار كتابخانه‌اي‌., کلمات شبیه نرم‌افزار كتابخانه‌اي‌.
دانلود فایل ها