ترجمه Life Cycle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زندگي‌. می باشد

Life Cycle به چه معناست و Life Cycle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Life Cycle

زندگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زندگي‌., ترجمه زندگي‌., کلمات شبیه زندگي‌.
دانلود فایل ها