ترجمه Life Vest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tekcaj efil). می باشد

Life Vest به چه معناست و Life Vest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Life Vest

(tekcaj efil). به خارجی , ریشه انگلیسی (tekcaj efil)., ترجمه (tekcaj efil)., کلمات شبیه (tekcaj efil).
دانلود فایل ها