ترجمه Light Foot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ پا. می باشد

Light Foot به چه معناست و Light Foot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Light Foot

سبك‌ پا. به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌ پا., ترجمه سبك‌ پا., کلمات شبیه سبك‌ پا.
دانلود فایل ها