ترجمه Light Heavyweight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در مسابقات‌ ورزشي‌ ومشت‌ بازي‌) نيم‌ سنگين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وزن‌ ششم‌.

Light Heavyweight به چه معناست و Light Heavyweight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Light Heavyweight

(در مسابقات‌ ورزشي‌ ومشت‌ بازي‌) نيم‌ سنگين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در مسابقات‌ ورزشي‌ ومشت‌ بازي‌) نيم‌ سنگين‌, ترجمه (در مسابقات‌ ورزشي‌ ومشت‌ بازي‌) نيم‌ سنگين‌, کلمات شبیه (در مسابقات‌ ورزشي‌ ومشت‌ بازي‌) نيم‌ سنگين‌ , وزن‌ ششم‌. به لاتین
دانلود فایل ها