ترجمه Lightweight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وزن‌. می باشد

Lightweight به چه معناست و Lightweight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lightweight

وزن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وزن‌., ترجمه وزن‌., کلمات شبیه وزن‌.
دانلود فایل ها