ترجمه Lignum Vitae در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ مقدس‌ خشب‌ الانبياء. می باشد

Lignum Vitae به چه معناست و Lignum Vitae یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lignum Vitae

(گ‌.ش‌.) درخت‌ مقدس‌ خشب‌ الانبياء. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ مقدس‌ خشب‌ الانبياء., ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ مقدس‌ خشب‌ الانبياء., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ مقدس‌ خشب‌ الانبياء.
دانلود فایل ها