ترجمه Limnologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيست‌ شناس‌ جانوران‌ اب‌ شيرين‌. می باشد

Limnologist به چه معناست و Limnologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limnologist

زيست‌ شناس‌ جانوران‌ اب‌ شيرين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زيست‌ شناس‌ جانوران‌ اب‌ شيرين‌., ترجمه زيست‌ شناس‌ جانوران‌ اب‌ شيرين‌., کلمات شبیه زيست‌ شناس‌ جانوران‌ اب‌ شيرين‌.
دانلود فایل ها