ترجمه Limulus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) خرچنگ‌ نعل‌ اسبي‌ وبزرگ‌ سواحل‌ امريكا (كه‌ barc می باشد

Limulus به چه معناست و Limulus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limulus

(ج‌.ش‌.) خرچنگ‌ نعل‌ اسبي‌ وبزرگ‌ سواحل‌ امريكا (كه‌ barc به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) خرچنگ‌ نعل‌ اسبي‌ وبزرگ‌ سواحل‌ امريكا (كه‌ barc, ترجمه (ج‌.ش‌.) خرچنگ‌ نعل‌ اسبي‌ وبزرگ‌ سواحل‌ امريكا (كه‌ barc, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) خرچنگ‌ نعل‌ اسبي‌ وبزرگ‌ سواحل‌ امريكا (كه‌ barc
دانلود فایل ها