ترجمه Line Chief در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افسرجزء نيروي‌ هوايي‌ كه‌ در فرود امدن‌ وبرخاستن‌ می باشد

Line Chief به چه معناست و Line Chief یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Line Chief

افسرجزء نيروي‌ هوايي‌ كه‌ در فرود امدن‌ وبرخاستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی افسرجزء نيروي‌ هوايي‌ كه‌ در فرود امدن‌ وبرخاستن‌, ترجمه افسرجزء نيروي‌ هوايي‌ كه‌ در فرود امدن‌ وبرخاستن‌, کلمات شبیه افسرجزء نيروي‌ هوايي‌ كه‌ در فرود امدن‌ وبرخاستن‌
دانلود فایل ها