ترجمه Line Engraving در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گراور سازي‌ با خط‌وط‌ كوتاه‌ وبلند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گراور مخط‌ط‌.

Line Engraving به چه معناست و Line Engraving یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Line Engraving

گراور سازي‌ با خط‌وط‌ كوتاه‌ وبلند به خارجی , ریشه انگلیسی گراور سازي‌ با خط‌وط‌ كوتاه‌ وبلند, ترجمه گراور سازي‌ با خط‌وط‌ كوتاه‌ وبلند, کلمات شبیه گراور سازي‌ با خط‌وط‌ كوتاه‌ وبلند , گراور مخط‌ط‌. به لاتین
دانلود فایل ها