ترجمه Line Of Sight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثابتي‌ وصل‌ نمايد. می باشد

Line Of Sight به چه معناست و Line Of Sight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Line Of Sight

ثابتي‌ وصل‌ نمايد. به خارجی , ریشه انگلیسی ثابتي‌ وصل‌ نمايد., ترجمه ثابتي‌ وصل‌ نمايد., کلمات شبیه ثابتي‌ وصل‌ نمايد.
دانلود فایل ها