ترجمه Line Of Vision در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ مستقيمي‌ كه‌ نقط‌ه‌ زرد چشم‌ را به‌ نقط‌ه‌ ثابتي‌ وصل‌ می باشد

Line Of Vision به چه معناست و Line Of Vision یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Line Of Vision

خط‌ مستقيمي‌ كه‌ نقط‌ه‌ زرد چشم‌ را به‌ نقط‌ه‌ ثابتي‌ وصل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ مستقيمي‌ كه‌ نقط‌ه‌ زرد چشم‌ را به‌ نقط‌ه‌ ثابتي‌ وصل‌, ترجمه خط‌ مستقيمي‌ كه‌ نقط‌ه‌ زرد چشم‌ را به‌ نقط‌ه‌ ثابتي‌ وصل‌, کلمات شبیه خط‌ مستقيمي‌ كه‌ نقط‌ه‌ زرد چشم‌ را به‌ نقط‌ه‌ ثابتي‌ وصل‌
دانلود فایل ها