ترجمه Line Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رادراوردن‌ وبصورت‌ خط‌ منظ‌مي‌ كاشتن‌. می باشد

Line Out به چه معناست و Line Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Line Out

رادراوردن‌ وبصورت‌ خط‌ منظ‌مي‌ كاشتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رادراوردن‌ وبصورت‌ خط‌ منظ‌مي‌ كاشتن‌., ترجمه رادراوردن‌ وبصورت‌ خط‌ منظ‌مي‌ كاشتن‌., کلمات شبیه رادراوردن‌ وبصورت‌ خط‌ منظ‌مي‌ كاشتن‌.
دانلود فایل ها