ترجمه Line Printer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپگر سط‌ري‌. می باشد

Line Printer به چه معناست و Line Printer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Line Printer

چاپگر سط‌ري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چاپگر سط‌ري‌., ترجمه چاپگر سط‌ري‌., کلمات شبیه چاپگر سط‌ري‌.
دانلود فایل ها