ترجمه Lineality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ي‌ بودن‌. می باشد

Lineality به چه معناست و Lineality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lineality

خط‌ي‌ بودن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ي‌ بودن‌., ترجمه خط‌ي‌ بودن‌., کلمات شبیه خط‌ي‌ بودن‌.
دانلود فایل ها