ترجمه Linear Circuit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدار خط‌ي‌. می باشد

Linear Circuit به چه معناست و Linear Circuit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linear Circuit

مدار خط‌ي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مدار خط‌ي‌., ترجمه مدار خط‌ي‌., کلمات شبیه مدار خط‌ي‌.
دانلود فایل ها