ترجمه Linear Perspective در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پروژكتور داراي‌ عدسي‌ مخط‌ط‌. می باشد

Linear Perspective به چه معناست و Linear Perspective یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linear Perspective

پروژكتور داراي‌ عدسي‌ مخط‌ط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پروژكتور داراي‌ عدسي‌ مخط‌ط‌., ترجمه پروژكتور داراي‌ عدسي‌ مخط‌ط‌., کلمات شبیه پروژكتور داراي‌ عدسي‌ مخط‌ط‌.
دانلود فایل ها