ترجمه Linebreeding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معيني‌ (براي‌ تقويت‌ خصوصيات‌موردنظ‌ر). می باشد

Linebreeding به چه معناست و Linebreeding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linebreeding

معيني‌ (براي‌ تقويت‌ خصوصيات‌موردنظ‌ر). به خارجی , ریشه انگلیسی معيني‌ (براي‌ تقويت‌ خصوصيات‌موردنظ‌ر)., ترجمه معيني‌ (براي‌ تقويت‌ خصوصيات‌موردنظ‌ر)., کلمات شبیه معيني‌ (براي‌ تقويت‌ خصوصيات‌موردنظ‌ر).
دانلود فایل ها