ترجمه Linkage Editor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ويراستار پيوندي‌. می باشد

Linkage Editor به چه معناست و Linkage Editor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linkage Editor

ويراستار پيوندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ويراستار پيوندي‌., ترجمه ويراستار پيوندي‌., کلمات شبیه ويراستار پيوندي‌.
دانلود فایل ها