ترجمه Linkage Parameter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارامتر پيوندي‌. می باشد

Linkage Parameter به چه معناست و Linkage Parameter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linkage Parameter

پارامتر پيوندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پارامتر پيوندي‌., ترجمه پارامتر پيوندي‌., کلمات شبیه پارامتر پيوندي‌.
دانلود فایل ها