ترجمه Linstock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بكار ميرفته‌. می باشد

Linstock به چه معناست و Linstock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linstock

بكار ميرفته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بكار ميرفته‌., ترجمه بكار ميرفته‌., کلمات شبیه بكار ميرفته‌.
دانلود فایل ها