ترجمه Linstock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوب‌ نوك‌ تيزي‌ كه‌ براي‌ اتش‌ زدن‌ فتيله‌ توپ‌ هاي‌ قديمي‌ می باشد

Linstock به چه معناست و Linstock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linstock

چوب‌ نوك‌ تيزي‌ كه‌ براي‌ اتش‌ زدن‌ فتيله‌ توپ‌ هاي‌ قديمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چوب‌ نوك‌ تيزي‌ كه‌ براي‌ اتش‌ زدن‌ فتيله‌ توپ‌ هاي‌ قديمي‌, ترجمه چوب‌ نوك‌ تيزي‌ كه‌ براي‌ اتش‌ زدن‌ فتيله‌ توپ‌ هاي‌ قديمي‌, کلمات شبیه چوب‌ نوك‌ تيزي‌ كه‌ براي‌ اتش‌ زدن‌ فتيله‌ توپ‌ هاي‌ قديمي‌
دانلود فایل ها