ترجمه Lionization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توجه‌ زياد به‌ شخص‌. می باشد

Lionization به چه معناست و Lionization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lionization

توجه‌ زياد به‌ شخص‌. به خارجی , ریشه انگلیسی توجه‌ زياد به‌ شخص‌., ترجمه توجه‌ زياد به‌ شخص‌., کلمات شبیه توجه‌ زياد به‌ شخص‌.
دانلود فایل ها