ترجمه Lipide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وسروبروزيدها ميباشد. می باشد

Lipide به چه معناست و Lipide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lipide

وسروبروزيدها ميباشد. به خارجی , ریشه انگلیسی وسروبروزيدها ميباشد., ترجمه وسروبروزيدها ميباشد., کلمات شبیه وسروبروزيدها ميباشد.
دانلود فایل ها