ترجمه Lipoprotein در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) مواد پروتئيني‌ كه‌ حاوي‌ مقداري‌ چربي‌ باشند می باشد

Lipoprotein به چه معناست و Lipoprotein یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lipoprotein

(ش‌.) مواد پروتئيني‌ كه‌ حاوي‌ مقداري‌ چربي‌ باشند به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) مواد پروتئيني‌ كه‌ حاوي‌ مقداري‌ چربي‌ باشند, ترجمه (ش‌.) مواد پروتئيني‌ كه‌ حاوي‌ مقداري‌ چربي‌ باشند, کلمات شبیه (ش‌.) مواد پروتئيني‌ كه‌ حاوي‌ مقداري‌ چربي‌ باشند
دانلود فایل ها