ترجمه Liquefaction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابگونه‌ سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گدازش‌ , در فارسی : تبديل‌ به‌ مايع‌.

Liquefaction به چه معناست و Liquefaction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liquefaction

ابگونه‌ سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ابگونه‌ سازي‌, ترجمه ابگونه‌ سازي‌, کلمات شبیه ابگونه‌ سازي‌ , گدازش‌ به لاتین , تبديل‌ به‌ مايع‌. به لاتین
دانلود فایل ها