ترجمه Liquescence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مايع‌ شدگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ ميعان‌ , در فارسی : ابگونگي‌.

Liquescence به چه معناست و Liquescence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liquescence

مايع‌ شدگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مايع‌ شدگي‌, ترجمه مايع‌ شدگي‌, کلمات شبیه مايع‌ شدگي‌ , حالت‌ ميعان‌ به لاتین , ابگونگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها