ترجمه Liquify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yfeuqil)ابگون‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گداختن‌ , در فارسی : تبديل‌ به‌ مايع‌ كردن‌.

Liquify به چه معناست و Liquify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liquify

(yfeuqil)ابگون‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yfeuqil)ابگون‌ كردن‌, ترجمه (yfeuqil)ابگون‌ كردن‌, کلمات شبیه (yfeuqil)ابگون‌ كردن‌ , گداختن‌ به لاتین , تبديل‌ به‌ مايع‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها