ترجمه Lith Emitting Diode در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديود ساتع‌ نور. می باشد

Lith Emitting Diode به چه معناست و Lith Emitting Diode یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lith Emitting Diode

ديود ساتع‌ نور. به خارجی , ریشه انگلیسی ديود ساتع‌ نور., ترجمه ديود ساتع‌ نور., کلمات شبیه ديود ساتع‌ نور.
دانلود فایل ها