ترجمه Lithosol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاك‌ كم‌ عمق‌ دامنه‌ كوه‌ ودشت‌ كه‌ مركب‌ از سنگريزه‌ می باشد

Lithosol به چه معناست و Lithosol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lithosol

خاك‌ كم‌ عمق‌ دامنه‌ كوه‌ ودشت‌ كه‌ مركب‌ از سنگريزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاك‌ كم‌ عمق‌ دامنه‌ كوه‌ ودشت‌ كه‌ مركب‌ از سنگريزه‌, ترجمه خاك‌ كم‌ عمق‌ دامنه‌ كوه‌ ودشت‌ كه‌ مركب‌ از سنگريزه‌, کلمات شبیه خاك‌ كم‌ عمق‌ دامنه‌ كوه‌ ودشت‌ كه‌ مركب‌ از سنگريزه‌
دانلود فایل ها