ترجمه Liturgiology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانش‌ ايين‌ نماز. می باشد

Liturgiology به چه معناست و Liturgiology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liturgiology

دانش‌ ايين‌ نماز. به خارجی , ریشه انگلیسی دانش‌ ايين‌ نماز., ترجمه دانش‌ ايين‌ نماز., کلمات شبیه دانش‌ ايين‌ نماز.
دانلود فایل ها