ترجمه Loach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ماهي‌ تيان‌ (از خانواده‌ eaditiboC). می باشد

Loach به چه معناست و Loach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loach

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ تيان‌ (از خانواده‌ eaditiboC). به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ماهي‌ تيان‌ (از خانواده‌ eaditiboC)., ترجمه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ تيان‌ (از خانواده‌ eaditiboC)., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ تيان‌ (از خانواده‌ eaditiboC).
دانلود فایل ها