ترجمه Load در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سلاحي‌ را پر كردن‌. می باشد

Load به چه معناست و Load یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Load

سلاحي‌ را پر كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سلاحي‌ را پر كردن‌., ترجمه سلاحي‌ را پر كردن‌., کلمات شبیه سلاحي‌ را پر كردن‌.
دانلود فایل ها