ترجمه Load Line در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ دوركشتي‌ كه‌ وقتي‌ كشتي‌ كاملا بارگيري‌ شد اب‌ تا می باشد

Load Line به چه معناست و Load Line یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Load Line

خط‌ دوركشتي‌ كه‌ وقتي‌ كشتي‌ كاملا بارگيري‌ شد اب‌ تا به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ دوركشتي‌ كه‌ وقتي‌ كشتي‌ كاملا بارگيري‌ شد اب‌ تا, ترجمه خط‌ دوركشتي‌ كه‌ وقتي‌ كشتي‌ كاملا بارگيري‌ شد اب‌ تا, کلمات شبیه خط‌ دوركشتي‌ كه‌ وقتي‌ كشتي‌ كاملا بارگيري‌ شد اب‌ تا
دانلود فایل ها