ترجمه Load Module در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيمانه‌ بارشو. می باشد

Load Module به چه معناست و Load Module یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Load Module

پيمانه‌ بارشو. به خارجی , ریشه انگلیسی پيمانه‌ بارشو., ترجمه پيمانه‌ بارشو., کلمات شبیه پيمانه‌ بارشو.
دانلود فایل ها