خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31950 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('31950','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31950 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Loader به فارسی

ترجمه Loader در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باركننده‌. می باشد

Loader به چه معناست و Loader یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loader

باركننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باركننده‌., ترجمه باركننده‌., کلمات شبیه باركننده‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: