ترجمه Loading Routine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روال‌ باركننده‌. می باشد

Loading Routine به چه معناست و Loading Routine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loading Routine

روال‌ باركننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روال‌ باركننده‌., ترجمه روال‌ باركننده‌., کلمات شبیه روال‌ باركننده‌.
دانلود فایل ها