خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31980 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('31980','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31980 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lobated به فارسی

ترجمه Lobated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tabol=) داراي‌ نرمه‌ (مثل‌ گوش‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مركب‌ از چند قط‌عه‌

Lobated به چه معناست و Lobated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobated

(tabol=) داراي‌ نرمه‌ (مثل‌ گوش‌) به خارجی , ریشه انگلیسی (tabol=) داراي‌ نرمه‌ (مثل‌ گوش‌), ترجمه (tabol=) داراي‌ نرمه‌ (مثل‌ گوش‌), کلمات شبیه (tabol=) داراي‌ نرمه‌ (مثل‌ گوش‌) , مركب‌ از چند قط‌عه‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: