ترجمه Lobotomy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (جراحي‌) برش‌ قسمتي‌ از مغز. می باشد

Lobotomy به چه معناست و Lobotomy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lobotomy

(جراحي‌) برش‌ قسمتي‌ از مغز. به خارجی , ریشه انگلیسی (جراحي‌) برش‌ قسمتي‌ از مغز., ترجمه (جراحي‌) برش‌ قسمتي‌ از مغز., کلمات شبیه (جراحي‌) برش‌ قسمتي‌ از مغز.
دانلود فایل ها