ترجمه Lock On در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باعلائم‌ مخابراتي‌ و رادار چيزي‌ را تعقيب‌ كردن‌ (مثل‌ می باشد

Lock On به چه معناست و Lock On یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lock On

باعلائم‌ مخابراتي‌ و رادار چيزي‌ را تعقيب‌ كردن‌ (مثل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باعلائم‌ مخابراتي‌ و رادار چيزي‌ را تعقيب‌ كردن‌ (مثل‌, ترجمه باعلائم‌ مخابراتي‌ و رادار چيزي‌ را تعقيب‌ كردن‌ (مثل‌, کلمات شبیه باعلائم‌ مخابراتي‌ و رادار چيزي‌ را تعقيب‌ كردن‌ (مثل‌
دانلود فایل ها