ترجمه Lock Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قرار دادن‌ يا بمحل‌ كار راه‌ ندادن‌. می باشد

Lock Out به چه معناست و Lock Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lock Out

قرار دادن‌ يا بمحل‌ كار راه‌ ندادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قرار دادن‌ يا بمحل‌ كار راه‌ ندادن‌., ترجمه قرار دادن‌ يا بمحل‌ كار راه‌ ندادن‌., کلمات شبیه قرار دادن‌ يا بمحل‌ كار راه‌ ندادن‌.
دانلود فایل ها