ترجمه Locket در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گيسو) كه‌ بگردن‌ مياويزند. می باشد

Locket به چه معناست و Locket یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Locket

گيسو) كه‌ بگردن‌ مياويزند. به خارجی , ریشه انگلیسی گيسو) كه‌ بگردن‌ مياويزند., ترجمه گيسو) كه‌ بگردن‌ مياويزند., کلمات شبیه گيسو) كه‌ بگردن‌ مياويزند.
دانلود فایل ها