خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32094 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('32094','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =32094 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Loculus به فارسی

ترجمه Loculus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوچك‌ (مثل‌ محوط‌ه‌ درون‌ مقبره‌ياسردابه‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (گ‌.ش‌.) سلول‌

Loculus به چه معناست و Loculus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loculus

كوچك‌ (مثل‌ محوط‌ه‌ درون‌ مقبره‌ياسردابه‌) به خارجی , ریشه انگلیسی كوچك‌ (مثل‌ محوط‌ه‌ درون‌ مقبره‌ياسردابه‌), ترجمه كوچك‌ (مثل‌ محوط‌ه‌ درون‌ مقبره‌ياسردابه‌), کلمات شبیه كوچك‌ (مثل‌ محوط‌ه‌ درون‌ مقبره‌ياسردابه‌) , (گ‌.ش‌.) سلول‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: