ترجمه Logarithmic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ لگاريتم‌. می باشد

Logarithmic به چه معناست و Logarithmic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logarithmic

وابسته‌ به‌ لگاريتم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ لگاريتم‌., ترجمه وابسته‌ به‌ لگاريتم‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ لگاريتم‌.
دانلود فایل ها