ترجمه Loggerhead در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گياهان‌ جنس‌ قنط‌وريون‌ (aeruatnec). می باشد

Loggerhead به چه معناست و Loggerhead یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loggerhead

گياهان‌ جنس‌ قنط‌وريون‌ (aeruatnec). به خارجی , ریشه انگلیسی گياهان‌ جنس‌ قنط‌وريون‌ (aeruatnec)., ترجمه گياهان‌ جنس‌ قنط‌وريون‌ (aeruatnec)., کلمات شبیه گياهان‌ جنس‌ قنط‌وريون‌ (aeruatnec).
دانلود فایل ها