ترجمه Logical Add در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جمع‌ منط‌قي‌. می باشد

Logical Add به چه معناست و Logical Add یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logical Add

جمع‌ منط‌قي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جمع‌ منط‌قي‌., ترجمه جمع‌ منط‌قي‌., کلمات شبیه جمع‌ منط‌قي‌.
دانلود فایل ها